קול קורא מהועדה להסדרי האשראי

ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים, בראשות חבר הכנסת איתן כבל, קוראת לציבור הרחב למסור לה התייחסויות בנושאים שבסמכותה.

פרטים על הסמכויות שהעניקה מליאת הכנסת לוועדה ניתן למצוא בפורטל ועדת החקירה באתר הכנסת, תחת תחומי עיסוקה, בקישור http://knesset.gov.il/credit.

  1. בהתאם להחלטת הכנסת, הוועדה חוקרת את התנהלות הבנקים והגופים המוסדיים (להלן: "נותני האשראי") בעניין הסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים, תוך בחינת השיקולים ששקלו נותני האשראי במתן ההלוואות והקצאות האשראי ותהליכי קבלת ההחלטות שבוצעו. הוועדה תבחן גם את הפיקוח של הרגולטורים על נותני האשראי, את היקפו של הפיקוח, אופן הפעלתו והפעלת אמצעי אכיפה ככל שאלו הופעלו. 
  2. המעוניינים להגיש לוועדה את התייחסותם מתבקשים להעביר  לוועדה נייר עמדה הכולל את עיקרי הדברים בשני דפים לכל היותר, בגופן דוד 14, עם שוליים רגילים ובמרווח שורה וחצי. לנייר העמדה ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים, בעותק סרוק או מודפס. מי שמעוניין, רשאי להעביר לוועדה מסמכים בלבד, בצירוף מכתב נלווה ובו פירוט המסמכים.
  3. בפתיחת נייר העמדה או במכתב הנלווה יש לציין אם המגיש מייצג גורם כלשהו ואת זהות הגורם שהוא מייצג, ואם הוא מעוניין להופיע בפני הוועדה.
  4. יש לציין פרטי קשר מעודכנים בתחתית נייר העמדה או המכתב הנלווה.
  5. את נייר העמדה או המכתב הנלווה, וכן את המסמכים המצורפים, יש להעביר לתיבת דואל vhc@KNESSET.GOV.IL, או לכתובת "ועדת החקירה הפרלמנטרית להסדרי האשראי ללווים גדולים, הכנסת, רח' קפלן 1, ירושלים", לא יאוחר מיום 15 באפריל 2018 ל' בניסן התשע"ח.
  6. הוועדה אינה מתחייבת להשיב למי מבין הפונים, אך תשקול לזמנם כדי שיציגו את עמדתם.
  7. הוועדה רשאית לפרסם את ניירות העמדה ונספחיהם כפי שיועברו אליה, לרבות באתר האינטרנט שלה. גורם המעוניין כי סודות מסחריים או כל תוכן אחר הכלול בחומר שהגיש לא יפורסם בפומבי, נדרש לפרט בבקשתו את הנימוקים, והוועדה תשקול את בקשתו.

כפיר ענבי,
0 תגובות