יוגבך זמן ערעור על בוררות

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 3) (ערעור לפני בורר), התשע"ח-2018 של חברי הכנסת ניסן סלומינסקי ומרדכי יוגב.

מוצע לקבוע כי אם לא התמנה בורר בערעור בתוך 60 ימים מיום שפסק הבוררות הניתן לערעור הומצא לצדדים, לא ניתן יהיה לערער על פסק הבוררות לפני הבורר, אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת או אם אחד מבעלי הדין הגיש בקשה לבית המשפט למינוי בורר. כמו כן, מוצע לשנות את התוספות לחוק - קביעת מועד למתן פסק בוררות וסמכות הבורר להארכת המועד וכן התחשבות בהוראות להארכת מועדים המופיעות בהסכם הבוררות בין הצדדים.

בדברי ההסבר נכתב: "החוק אינו קובע בתוך כמה זמן יתמנה הבורר בערעור. פרט ב בתוספת השנייה קובע כי ערעור על פסק בוררות יוגש בתוך שלושים ימים מיום שפסק הבוררות הומצא לבעלי הדין או מיום שהתמנה הבורר בערעור, לפי המאוחר. יש בהוראה זו משום פתח להתארכות ההליכים, שכן מי שהפסיד בהליך, יוכל למנוע מינוי בורר בערעור ובינתיים פסק הבורר הראשון אינו ניתן לאישור על ידי בית המשפט, וכתוצאה מכך ההליך עשוי להתמשך מאד, לרבות בדיונים משפטיים. לפיכך מוצע לקבוע כי אם לא התמנה בורר בערעור בתוך 60 ימים מיום שפסק הבוררות הניתן לערעור הומצא לצדדים, לא ניתן לערער על פסק הבוררות לפני בורר, אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת או אם אחד מבעלי הדין הגיש בקשה לבית המשפט למינוי בורר."

שירי דנון,
0 תגובות