תקציב משרד החקלאות: 1,836 מיליון

הלילה אושר תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2019. השר אורי אריאל אומר: "זהו התקציב הגבוה ביותר שהצלחנו להשיג למשרד החקלאות מאז היווסדו".

תקציב פעילות משרד החקלאות לשנת 2019 יעמוד על סך של 1,836 מיליוני ש"ח (לעומת תקציב של 1,714 מילוני ש"ח בשנת 2018)

אריאל אומר: "התקציב משקף את העובדה שלמדינת ישראל איכפת מהחקלאות: אישרנו מכסות עובדים זרים ואישרנו תוספת תקציבית למען המאבק בטרור החקלאי ולמען הרחבת הביטחון של החקלאים, פעלנו יחד עם שר האוצר שתבוטל הצעת ההחלטה שנועדה לצמצם את תקציב החטיבה להתיישבות ואת הפרטת המכון הווטרינרי.

אריאל מוסיף: "לאור ההסכמות שהושגו עם ועד העובדים בשירותים הווטרינריים יופעל מחדש מיקור החוץ של רופאים ווטרינריים לצמצום מחלת הברוצלוזיס בצאן, במגזר הבדואי בנגב. פעלנו לאישור תוספת תקציבית למאבק בטרור החקלאי לשם כך יועברו 16 מיליון ש״ח שיאפשרו לחקלאים לקבל מענה ביטוחי לגניבות בקר וצאן, ביטוח לפגיעה בזדון בתוצרת חקלאית בבתי האריזה. התקציב יופנה לטובת סבסוד פרמיות ביטוח במסגרת תקציב מיוחד שיינתן בכפוף לקיום תוכנית לצמצום הטרור החקלאי בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים. לאחר מאמצים רבים עם אגף התקציבים, המפקח על הביטוח ונציגי החשב הכללי במשרד האוצר, משרד המשפטים, ועבודה משותפת עם התאחדות האיכרים והתאחדות חקלאי ישראל, יינתן מענה ביטוחי לחקלאים שיבוטחו בפוליסות ייעודיות לגניבות חקלאיות - גניבות בקר וצאן, ופגיעות בזדון בבתי האריזה, ויקבלו פיצוי הולם תוך מזעור הסיכונים באופן שיאפשר יצירת חקלאות רווחית ויציבה.

בנוסף אושרה תוספת לעובדים זרים לחקלאות - במטרה לדאוג לחקלאי ישראל ולצמצום המחסור בעובדים זרים בחקלאות, מכסת העבדים הזרים תוגדל למעל 29,000 עובדים ותכלול גם את מכסת הסטודנטים הזרים המשתלמים לחקלאות. כמו כן, סוכם על הגדלת המכסות של העובדים הפלשתינאים ב- 2,000 עובדים נוספים וכן תוספות של 2,000 עובדים עונתיים".

השר אריאל אומר שישראל היא מעצמה חקלאית וכך תישאר ובהמשך למדיניות יוקצה לקידום המחקר בישראל תקציב ייעודי נוסף של כ- 15 מיליון ש"ח לטובת שדרוג וחידוש מעבדות בכל יחידות המשרד. הוא אומר שתקציב זה יאפשר העמדת תשתית מקצועית, מדעית וטכנולוגית, שתאפשר להמשיך להוביל במחקר בארץ ובעולם.

עוד אושר:

קנאביס רפואי, מחקר ופיתוח יישומי, ננו טכנולוגיה, עריכה גנטית - על מנת לשמר את מעמדה של מדינת ישראל כמעצמת מחקר חקלאי יוגדלו המחקרים בתחום הננו-טכנולוגיה ותחום העריכה הגנומית, יוקצה סכום נוסף של כ- 15 מיליון ₪ מתוכו נכלל גם המשך קידום המחקר בתחום הקנאביס הרפואי בישראל, שהוא מהמתקדמים בעולם ושהוכר לאחרונה כענף חקלאי בישראל. ישראל נערכת לייצוא משמעותי של קנאביס רפואי לכל רחבי העולם לאחר קבלת האישור לכך.

המשך פיתוח ההתיישבות בכל רחבי הארץ - מתוך רצון לפתח את ההתיישבות במרחב הכפרי, הוקצתה תוספת תקציבית לרכישת והצבת מבנים יבילים במרחב הכפרי. המבנים יושכרו בשלב בייניים למתיישבים חדשים עד להקמת בית הקבע שלהם.

בנוסף, תקציב המשרד בתחום צער בעלי חיים לא נפגע ומתוכו יוקצו 15.6 מיליון ₪ לתחום צער בעלי חיים שיופנה בין היתר לתמיכה ברשויות המקומיות ולשמירה על רווחת בעלי החיים.

השר אריאל אומר: "אישור התקציב לשנת 2019 כבר בתחילת שנת 2018 מעניק למשרד החקלאות ודאות תקציבית של כשנתיים".

אורי רבינוביץ,
0 תגובות