העמדות החייבות בדיווח

רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017.

בהמשך להתמודדות רשות המסים בתכנוני המס הלא לגיטימיים ובפרשנויות הקיצוניות לדיני המס פרסמה הרשות את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017.

מנהל רשות המסים, משה אשר, ציין כי חובת דיווח על עמדות שמנוגדות לעמדת רשות המסים תורמת להתמודדות טובה יותר של הרשות עם תכנוני המס הקשים והפרשנויות הקיצוניות, המקטינים באופן לא ראוי את תשלומי המס של הנוקטים בהם, הדיווח על העמדות מציג את אותם תכנוני מס שיש לבחון ביתר שאת באופן גלוי ולא בהיחבא, דבר המגביר את השוויוניות בנטל המס.

העמדות לגביהן יש לדווח על נקיטת עמדה במס-הכנסה הן רק אלו אשר יתרון המס הנובע מהן עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים (מע"מ, מכס) יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים.

במסגרת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 נוספו סה"כ 25 עמדות חדשות, בין עמדות מס הכנסה ניתן למצוא בין היתר עמדה לגבי השימוש במטבעות וירטואליים, עמדות המסדירות את מדיניות רשות המסים בכל נושא חישוב רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד זורבין וחוזר מס הכנסה 6/2017 שפורסם בנושא, עמדות בסוגיות חברות הארנק והשימוש בנכסיהן על ידי בעלי מניותיהן, מיסוי בינלאומי ועוד.

בתחומי המיסוי העקיף ניתן למצוא עמדות בדבר הכללת הוצאות פרסום בערך היבוא לעניין המכס וקביעת המבחנים לסיווג של פעילות בניירות ערך כמוסד כספי לעניין מע"מ.

לשנת 2017 מתפרסמות 25 עמדות חדשות: 20 עמדות במס הכנסה, 3 עמדות במכס ו- 2 עמדות במע"מ. יודגש, כי עמדות אלו מתווספות ל- 56 עמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנת המס 2016, וכי יש לדווח בדוחות לשנת המס 2017 על כלל העמדות שפורסמו בשנים 2016-2017 דהיינו, סה"כ של 81 עמדות.

שי טלמור,
0 תגובות