הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תמשיך לפעול

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשע"ח-2017.

מוצע להאריך את תוקפו של החוק המסדיר את פעולתה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שאמור לפקוע ב-31 בדצמבר 2017, לתקופה נוספת של חצי שנה, כך שיעמוד בתוקף עד ל-30 ביוני 2018.

בדברי ההסבר נכתב: "בימים אלה שוקד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, על גיבוש מתווה חדש לפעילות הרשות, שיאפשר לה לפעול בצורה מיטבית להשגת היעד של שיפור הבטיחות בדרכים והפחתת תאונות .במטרה לאפשר לרשות להמשיך לפעול עד שיושלם התהליך האמור, מוצע להאריך את תוקף החוק במתכונתו הנוכחית בחצי שנה נוספת"

7 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.

שירי דנון,
0 תגובות