הצעת חוק איסור הלבנת הון

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח-2017.

מוצעים תיקונים שונים לחוק איסור הלבנת הון, וזאת הן כתוצאה מלקחים שעלו מהפעלת החוק והן כדי להתאים את החקיקה לדרישות העדכניות בתחום איסור הלבנת הון במישור הבין-לאומי.

בין היתר, מוצעים תיקונים לעניין רף הדיווח במסגרת הכנסה והוצאה של כספים מישראל, הקלה במדרג הענישה, הסמכת הממונים על הגופים החייבים בדיווח לפי החוק למתן הוראות, העברת מידע ממאגר המידע שבניהול הרשות לאיסור הלבנת הון למח"ש ולרשות לניירות ערך, ועוד.

קובי בונה,
0 תגובות