קופות החולים לא יחזיקו בתאגידי בריאות

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62), התשע"ח-2017.

מוצע לקבוע תנאים שבהם ניתן יהיה להתיר לקופת חולים להחזיק או לרכוש אמצעי שליטה בתאגיד שעניינו בפיתוח רעיון טכנולוגי חדשני (חברת הזנק או חממה טכנולוגית), וזאת גם אם אמצעי השליטה של הקופה נמוכים מ-20% מכלל אמצעי השליטה. בנוסף מוצע להסמיך את שרי הבריאות והאוצר לקבוע בתקנות נסיבות שבהן החזקה בשיעור נמוך לא תדרוש היתר של השרים.

בדברי ההסבר נכתב: "דרישת החוק כי לא תאושר החזקה או רכישה של אמצעי שליטה בתאגיד אחר, אלא אם כן "אמצעי השליטה של הקופה הם בשיעור של 20% לפחות מכל סוג של אמצעי שליטה" נועדה, בין השאר, להבטיח כי קופת החולים תחזיק או תרכוש אמצעי שליטה רק בתאגידים שזיקתה אליהם מהותית ושהחזקתה בהם היא משמעותית ואינה בגדר פעילות פיננסית גרידא.

לעניין תאגידים שהם חממות טכנולוגיות או חברות הזנק, דרישה זאת עשויה להיות בדרך כלל, בלתי מעשית. במקרים אלה יש עניין לאפשר לקופת חולים לרכוש או להחזיק אמצעי שליטה, גם אם לא מתקיימת דרישת הסף האמורה. זאת בשל העובדה שמעורבות הון חיצוני עשויה לחייב מבנה החזקות שבו שיעור ההחזקה של התאגיד פחות, אם בשלב רכישת אמצעי השליטה ואם בשלבים מאוחרים יותר.

49 תמכו 43 התנגדו.

 

שירי דנון,
0 תגובות