כספי תמיכה יעברו לאגודות הספורט

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017.

מוצע לעגן את הסדרי הוראת השעה שלהלן, שנקבעו בתיקון מספר 7 לחוק להסדר ההימורים בספורט, ולהפכם להוראות קבע:  תיקונים הנוגעים להעברת כספי תמיכת המועצה ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט ולא דרך ארגוני הספורט; נושאי משרה באגודות ובמועדונים יעברו הכשרה כתנאי לקבלת התמיכה; שר התרבות והספורט יקבע את סוגי הפעילות והשירותים שלגביהם ניתן לעשות שימוש בכספי התמיכה; תיקון לעניין תקצוב למניעת אלימות וגזענות בספורט; נוהלי חלוקת התמיכות יפורסמו גם באינטרנט לצורך הגברת השקיפות.

בדברי ההסבר נכתב: "מצב זה אף עלול לגרום לכך שמוסדות ציבור ישמשו מסווה או צינור לגופים ו/או לגורמים אשר כשלעצמם אינם זכאים לתמיכת המדינה, למשל, מחמת היותם פועלים באופן לא תקין, אינם עומדים בתנאי הסף או מכל סיבה אחרת. זאת ועוד, עמותות צינור עלולות לעשות שימוש בכספי הציבור כדי לצבור כוח על חשבון המוטבים או להעדיף ביניהם באופן בלתי שוויוני ומפלה, ללא פיקוח ובקרה נאותים של הגוף הציבורי שהקצה כספים אלו במקור"

שגית לוי,
0 תגובות