יישום הסכמים עם קפריסין ויוון

ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ אבי דיכטר (הליכוד), אישרה לקריאות שניה ושלישית, שתי הצעת חוק: 1. הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ז–2017; 2. הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן.

ההסכמים, אשר נחתמו בין ממשלת ישראל לממשלות יוון וקפריסין, נועדו להסדיר היבטים משפטיים ולוגיסטיים הכרוכים בשיתוף הפעולה הצבאי בין המדינות. הן יוון והן קפריסין כבר אשררו את ההסכמים, וכדי שייכנסו לתוקף, גם על ישראל לאשררם. היות שבהסכמים עם יוון וקפריסין נכללות הוראות הקובעות הסדרים השונים מהדין הישראלי, יש צורך בחקיקה שתתיר סטייה זו, ועל כן קובעות הצעות החוק שלהוראות ההסכמים יהיה תוקף של חוק, והן יחולו על אף האמור בכל דין.

בין הנושאים המוסדרים בהסכמים: תביעות אזרחיות בגין נזק לצדדים שלישיים, סמכות שיפוט בנוגע לתביעות אזרחיות בגין נזק, פטור ממסים חיסיון תחקירים מבצעיים ונתיחה לאחר המוות. ההסכמים כוללים גם הוראות בדבר סמכות השיפוט הפלילית, אך  נושא זה מוחרג מגדר החוק, ובכוונת הממשלה ליישמו באמצעות הפעלת שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה בהעמדה לדין.

בדיון הוועדה היום שמעו חברי הוועדה סקירה על ההבדלים הקלים בניסוחים שבין ההסכמים השונים, הנובעים הן מחלוף הזמן בין שני ההסכמים, ומדרישות שונות של המדינות במסגרת המו"מ בין המדינות, ובהמשך, כאמור, אישרו, פה אחד, את הצעות החוק לקריאות שניה ושלישית.

יעל צור,
0 תגובות