ייבחן הסיוע המשפטי לשוטרים

מפכ"ל משטרת ישראל מינה וועדה ציבורית מייעצת על מנת שזו תבחן את היקף הסיוע המשפטי הניתן לשוטרים ותמליץ לו המלצותיה.

כחברי הוועדה מונו השופט בדימוס אילן שיף – יו"ר, ניצב בדימוס אהרון אקסול ועו"ד מלכיאל בלס.

הוועדה בוחנת, בין היתר, את ההיבטים הבאים:

היקף הסיוע המשפטי הניתן כיום לשוטרים, לרבות סוגי ההליכים והתבחינים המזכים במתן הסיוע, תוך השוואה לזה הניתן בגופים אחרים.
האם יש מקום להמליץ על שינוי בהיקף זכאות השוטרים לקבלת סיוע משפטי ושינוי התבחינים לקבלת זכאות זו, ובכלל זאת בהליכים יזומים הננקטים על ידי שוטרים.

תחומי העיסוק של הסניגוריה המשטרתית  והיקף הסיוע הניתן על ידה, והאם יש מקום לשינויים בתחום זה.

 

יוני נעימי,
0 תגובות