ח"כ אייכלר - סגן יו"ר הכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 45) (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת), התשע"ח-2017, מטעם ועדת הכנסת.

כיום מספר סגני יו"ר הכנסת מוגבל לשבעה, וועדת הכנסת ברוב של שלושה רבעים מחבריה רשאית להגבילו, באותה כנסת, לתשעה. מוצע לקבוע כהוראה של קבע כי מספר הסגנים ליו"ר הכנסת לא יעלה על תשעה, וועדת הכנסת ברוב האמור, המבטא הסכמה רחבה, תוכל לקבוע כי באותה כנסת לא תחול כל מגבלה על מספר הסגנים.

בדברי ההסבר נכתב: "האפשרות לחרוג מהמגבלה שנקבעה בדבר מספר הסגנים נועדה לתת ייצוג רחב והולם לסיעות הכנסת בנשיאות הכנסת, ולסייע בקבלת החלטות בדבר ניהול סדר יומה של הכנסת בהסכמה רחבה ככל האפשר ותוך מתן ביטוי הולם לקשת רחבה של העמדות המיוצגות בכנסת."

19 תמכו ללא מתנגדים.

בתוך כך אישרה המליאה פה אחד את מינויו של ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) לסגן יו"ר הכנסת.

שגית לוי,
0 תגובות