הסנגוריה הציבורית תסתייע במומחים

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 25) (הסתייעות במומחה או בחוקר לצורך ניהול הייצוג המשפטי), התשע"ח-2017.

מוצע כי הסניגור הציבורי מחוזי יערוך רשימה של מומחים וחוקרים הכשירים לסייע לסניגורים ציבוריים לצורך ניהול הייצוג המשפטי. סניגור ציבורי מחוזי יהיה רשאי לתת אישור לסניגור ציבורי להסתייע במומחה או בחוקר כאמור מתוך הרשימה, ורשאי הוא לאשר מומחה או חוקר שאינו כלול ברשימה. כן מוצעות הוראות נוספות לעניין ניהול הרשימה.

בדברי ההסבר נכתב: "כחלק מפעולתה, מסתייעת הסניגוריה הציבורית בעורכי דין שאינם עובדיה. מינויים של עורכי דין כאמור לסניגורים ציבוריים מוסדר בסעיף 12 לחוק . לפי אותו סעיף, מתמנים הסניגורים הציבוריים החיצוניים מתוך רשימה של עורכי דין כשירים שעורך הסניגור הציבורי המחוזי, בהתאם להוראות אותו סעיף.

הסניגוריה הציבורית מסתייעת גם באנשי מקצוע מתחומים שונים כגון פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, ראיות פורנזיות, רפואה משפטית, חוקרים פרטיים ועוד, המעניקים ייעוץ מקצועי לסניגורים הציבוריים. לעתים די בייעוץ ראשוני, אך לעתים יש צורך גם במתן חוות דעת מומחה או חוקר ובעדות לפני הערכאה השיפוטית. המדובר במרכיב מהותי ביותר של הייצוג ההולם בתיק, אשר השפעתו על התוצאה הסופית עשויה להיות קריטית. המומחה משמש זרועו הארוכה של הסניגור, ומאפשר לו לעסוק בנושאים שאינם בתחום מומחיותו, ושהבנתם חיונית לו לשם התמודדות עם מומחים מטעם התביעה.

אף שהרציונל העומד בבסיס ההסדר שבחוק לעניין מינוי סניגור ציבורי חיצוני מתקיים גם בעניין מינוי  מומחים, אין כיום בחוק הסדר לעניין מינוי מומחים, ומוצע בהצעת חוק זו לעגן הסדר כאמור, הדומה להסדר הקבוע לעניין מינוי עורך דין חיצוני לסניגור ציבורי."

קובי בונה,
0 תגובות