החמרת ענישה על פגיעה בחופי הכנרת

 הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת.

מוצע לתקן את חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת התשס"ח-2008, ולקבוע כי אדם העובר על הוראת חוק עזר שהתקינה מועצת איגוד ערים כנרת, צפוי לקנס בשיעור הזהה לעבירה דומה שעבר אדם לפי פקודת העיריות (כיום - 3,600 ש"ח), ובעבירה נמשכת - קנס נוסף בשיעור הקבוע באותו סעיף לעניין עבירה נמשכת (כיום - 160 ש"ח) בעד כל יום שבו נמשכת העבירה, ובכך להשיג אחידות בין שיעורי הקנסות שיוטלו על עבירות אלה.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת נחקק בשנת 2008 במטרה "להסדיר את הטיפול בחופי הכנרת בראייה כוללת ואחידה, בהתחשב בהיבטים הייחודיים של הכנרת, ולהגביר את האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע ולצמצם את הפגיעה בכנרת" , וזאת על ידי ריכוז הסמכויות הנוגעות לניהול הפעילות בחופי הכנרת בידי גוף אחד, הוא איגוד ערים כנרת אשר הוקם מכוח החוק.

ההפניה לשיעורי הקנסות הקבועים בהוראת העונשין שבפקודת העיריות לעניין עבירה על חוק עזר של עירייה נועדה להבטיח אחידות בין שיעורי הקנסות שיחולו בשל עבירות על חוקי עזר שיתקין האיגוד לבין שיעורי הקנסות שיחולו בשל עבירות על חוקי עזר של עיריות."

קובי בונה,
0 תגובות