היועץ המשפטי נגד התנכלות כלפי חיילים חרדים

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, החליט להתייצב בהליך הנוגע לתופעה אשר זוהתה בשנים האחרונות בדבר התנכלות מצד גורמים חרדים קיצוניים כלפי חיילים חרדים, בעלי תפקידים חרדים בצה"ל וגורמים פרטיים העובדים עם משרד הביטחון לצורך עידוד וקידום גיוס חרדים.

התייצבות היועץ המשפטי לממשלה נועדה לבטא את החשיבות הרבה בהגברת ההגנה על החיילים ועל בעלי התפקידים, לחזק את אמונם של החיילים החרדים ובעלי התפקידים הקשורים בגיוס חרדים בשירות אותו הם מבצעים ולהעביר מסר לפיו המדינה לא תשלים עם מעשי ההתנכלות והפגיעה בהם ואף תעניק להם הגנה, במקרים המתאימים.

עמדת היועץ, ש​הוגשה באמצעות עו"ד ליאור סקברר מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), בתמצית הינה כי מקרה זה מעלה עניין ציבורי ראשון במעלה, בשל העובדה שהתביעה עוסקת במקרה פרטני של תופעה של פגיעה בחיילים חרדים ובבעלי תפקידים הקשורים בגיוס חרדים, שניכר כי בעת האחרונה מתגברת. מכאן החשיבות בהעברת מסר ברור לפיו המדינה לא תשלים עם אמירות שחורגות באופן כה ברור מגבולות השיח המוגן. לפיכך, מצא לנכון היועץ המשפטי לממשלה להתייצב להליך ולהביא את עמדתו.

היועץ המשפטי לממשלה רואה בחומרה רבה כל מקרה שבו נעשה ניסיון להרתיע עובד ציבור מלמלא את תפקידו השלטוני ולפעול על פי שיקול דעתו המקצועי ועל פי המתחייב מתפקידו, ללא רתיעה וחשש.

התייצבות היועץ המשפטי לממשלה בתביעות נגד התנכלויות לחיילים חרדים על רקע גיוסם לצבא, מעבירה מסר ברור וחד משמעי לציבור בכללותו, לפיו המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, רואים בחומרה את תופעת ההתנכלות לחיילים החרדים, ותיצור הרתעה כלפי המתנכלים. בנוסף, התייצבות מסוג זה מחדדת את המסר כי החיילים החרדים אינם בודדים במערכה וכי המדינה, שאותה בחרו לשרת עת התגייסו לצה"ל, מתייצבת לצידם.

היועץ המשפטי לממשלה סבור כי ככל שימצא בית המשפט, כי העוולה אכן בוצעה על ידי הנתבעים; וההגנות שבחוק אינן עומדות להם – אזי יש לשקול את נסיבותיה המחמירות של העוולה בהקשרנו ובייחוד את העובדה שמדובר במתקפה על עובד ציבור, דווקא בשל היותו עובד ציבור, ולחייב את המעוולים בפיצוי משמעותי, שיהיה בו כדי להרתיע מפני ביצוע עוולות שכאלה בעתיד.

משכך, קיים היועץ המשפטי לממשלה מספר התייעצויות, בהשתתפות גורמים שונים, בנושא המאבק בתופעת ההתנכלות לחיילים חרדים על רקע גיוסם ולגורמים העוסקים בעידוד גיוס חרדים לצבא. בהמשך לכך, התקיימו גם דיונים בפרקליטות המדינה בהשתתפות נציגי משרד הביטחון, היחידה לאכיפה אזרחית, משטרת ישראל ועוד כדי לבחון את הכלים האזרחיים והמנהליים שבהם ניתן לנקוט על מנת להתמודד עם התופעה האמורה.

דור מנשה,
0 תגובות