סליקה אלקטרונית בבנקים פלסטיניים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ח-2017.

מוצע לבטל את החובה לסלוק בסליקה אלקטרונית שיקים הנקובים במטבע חוץ. כמו כן, מוצע להסמיך את שר המשפטים, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות שיחילו את הוראות החוק לעניין סליקה של שיקים בין בנקים ישראליים למוסדות פיננסיים זרים, וזאת כדי לאפשר סליקה יעילה של שיקים בעסקאות בין גורמים ישראליים ובין גורמים זרים.

בדברי ההסבר נכתב: "כיום, מוסדות פיננסיים הפועלים ברשות הפלסטינית אינם חברים ישירות במסלקת השיקים הישראלית, אלא באופן עקיף באמצעות ייצוגם במסלקה על ידי בנקים ישראליים שמספקים להם שירותים קורספונדנטיים.

באופן זה מתאפשרת סליקת שיקים במטבע ישראלי בין כל המוסדות הפיננסיים הפועלים ברשות הפלסטינית ובין הבנקים הישראליים .המשמעות היא שלגבי שיקים המוצגים לפירעון במוסד פיננסי פלסטיני או המשוכים על חשבונות המנוהלים במוסד פיננסי פלסטיני אמור לחול ההסדר הקבוע בסעיף 44 לפקודת השטרות, המחייב הצגה פיזית של שיק לצורך פירעונו .נכון למועד פרסום הצעת חוק זו, היקפי השיקים שמוסדות פיננסיים  הפועלים ברשות הפלסטינית הם צד להם גדולים מאוד, זאת בעיקר בשל היותו של מטבע השקל החדש אחד המטבעות שבשימוש בשטחי הרשות הפלסטינית."

44 תמכו ללא מתנגדים.

שגית לוי,
0 תגובות