הוארך מצב חירום בעשרה חודשים

הכנסת אישרה את המלצת הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין הכרזה על מצב חירום. הוועדה המשותפת מצאה כי קיים צורך לחזור ולהכריז על מצב חירום לתקופה של עשרה חודשים, עד ה12/8 2018.

יו"ר הוועדה המשותפת ח"כ אבי דיכטר הסביר: "במהלך 40 השנים הראשונות של המדינה תוקנו חוקים וצווים שתוקפם מותנה בקיומו של מצב החירום. בחוקים אלה נקבעו הסדרים חיוניים הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה כלכלית אם הכנסת לא תשוב ותכריז על מצב חירום הסדרים חיוניים אלה יפקעו".

ח"כ מסעוד גנאים: "לפני כשעה ראש הממשלה תיאר לנו את המצב בישראל שזה גן עדן, שזה שקט פסטורלי, אז בשביל מה מצב חירום? מה יש? הרי פה גן עדן. אנחנו – כך הוא אמר – תושבי מדינת ישראל הם המאושרים ביותר בעולם, אין עוני, אין שום דבר, והכול מאה אחוז, הכול גן עדן. אז בשביל מה מצב החירום?"

ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא: ישראל היא מדינה שכבר 69 שנים נמצאת במצב חירום והיא אומרת שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. הסיבות הם הבל הבלים, צריך לבטל את החוק הזה. השלטון הצבאי הסתיים בשנות ה60 באופן רשמי אבל בפועל אתם לא זקוקים להכריז על מצב חירום כי זה כבר המצב. שוב אתם אומרים שזה עשרה חודשים וזה ברור שלקראת פגרת הקיץ אתם תביאו את זה שוב לחדש את מצב החירום."

55 ח"כים תמכו 15 התנגדו.

באותו הקשר אישרה המליאה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 29), התשע"ז-2017. מוצע לבטל את תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש"ח-1948 כנוסחן בתוספת לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש"ט-1948, ולעגן את ההסדרים שבהן, בהתאמות הנדרשות, במסגרת חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, וזאת בהתאם להחלטות הממשלה לפעול לניתוק החקיקה, שהצורך בה קיים גם בשגרה, מהזיקה להכרזה על מצב חירום. 40 תמכו 10 התנגדו ואחד נמנע. ההצעה תועבר לוועדת הפנים.

שגית לוי,
0 תגובות