גדולי זקני חסידות ברסלב בקריאה דחופה

גדולי זקני חסידות ברסלב דחסידי ברסלב שליט"א ועמם חשובי משפיעי ברסלב בארץ ישראל ובחו"ל בקריאה דחופה על שמירת הצניעות וקדושת הקיבוץ הקדוש בזמן הגגעת הרבבות לאומן בימי ראש השנה. 
 
התמליל המלא של המכתב:
 
"קריאת גדולי זקני אנ"ש שליט"א ועימם חשובי משפיעי אנשי שלומינו בארץ ישראל ובחו"ל למען קדושת מחננו בימי ראש השנה בקיבוץ על הציוה"ק הן מודעת זאת לכל מעלת יקרת קדושת מקום חלקת מחוקק ספון ציון ציס"ע רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה.
 
מוהר"ן מברסלב זיע"א, אשר עפ"י ציוויו מתקבצים מידי שנה בימי ר"ה הק' אלפים ורבבות בנ"י על הציוה"ק מתוך התעוררות תשובה ולב בוער להתקרבות להשי"ת, וב"ה זוכים לתיקונים נפלאים (חיי"מ ת"ו) ורואים ישועות ונפלאות בגשמיות ובעיקר ברוחניות.
 
וידועים דברי רביה"ק כי כשבאים על ציוה"ק ואומרים שם את י' מזמורי התהלים שגילה ומתעוררים לתשובה, יש לו חילוץ עצמות ונחת רוח גדול למעלה מכך (חיי"מ קס"ב), בפרט בימים קדושים אלו כאשר רבבות ישראל מקיימים את צוואתו הק', בוודאי כי אין ערוך לשמחתו ולתענוגו של רביה"ק מהעבודה הנעשית במקום קדוש זה. אך מאידך מה נורא צערו וכאבו הגדול כאשר דייקא במקום קדוש זה נפרצים גבולות הקדושה באופן מבהיל ונתקיים מה שנאמר "סביב רשעים יתהלכון" (עיי' ליקו"מ קמא קי"ב), כאשר בשנים האחרונות עדים אנו למצב נורא בהרס גדרי הצניעות השורר ברחובות שמסביב לציון בהם שוכנים אנשי שלומינו בימי ראש השנה הק', אשר נשים מסתובבות בתוככי הציבור הקדוש ועוסקות במקח וממכר וכדו', גם בחנויות של תשמישי קדושה או של מיני מאכל ודומיהן עומדות מוכרות ומכשילות את הרבים רח"ל. כמו כן יש בתי הארחה, מלוניות, וכדו' אשר נשים משרתות שם לציבור הגברים.
 
אוי לאותה בושה, (מה גם כי בהרבה מהמקרים ישנם פרוצות במקומות אלו רח"ל) וידוע גודל סכנת הגוף והנפש שמעמידים את כולנו בכך כמחז"ל "אמר רבי שמלאי כל מקום שאתה מוצא זנות אנדרלמוסיא באה" כו' (מד"ר ויקרא פ' כג פ' ט') והכתוב אומר – "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" (דברים כג), והצער הגדול והיסורים הנוראים שנגרמים להצדיק בכך בוודאי אין לשער כמובא בליקו"מ (עיי' תנינא ל"ב) עד כמה מקפיד הצדיק על שמץ של פגם בקדושה ק"ו באיסורים חמורים בקדושה וצניעות רח"ל.
 
ועל של כך באנו באזהרה חמורה להעמיד תקנות קבועות על שמירת קדושת המחנה כדלהלן:
 
בעלי החנויות והמלוניות וכדו' אסור להם בשפו"א להעסיק נשים הן יהודיות והן נכריות לשרת את הלקוחות.
 
חנות או בית הארחה שנשים משרתות שם, אין לקנות או להתארח שם.
 
וכמ"כ בכל ימי התקבצות אנ"ש לא תימצא שום אשה כולל אלו המתגוררות באומן בכל שטח הרחובות - - הסמוכים לציון הק', מקום בו נמצאים גברים.  
 
ומכאן תצא קריאתנו לכל או"א מהמתקבצים על ציוה"ק, ובפרט לכל הנוגעים בדבר, הן לבעלי החנויות והמלוניות, ולכל האחראים במישרין או בעקיפין, נא ונא עשו ככל אשר ביכלתכם למגר תופעות מבישות אלו, שלא נהיה בכלל מחטיאי הרבים רח"ל, אשר עונשם חמור מאוד (עיי' רמב"ם פ"ג מהל' תשובה ה"ו).
 
ובוודאי כי הפועלים ומשתדלים לגדור גדר ולעמוד בפרץ וכל העומדים בנסיון ושומרים על התקנות עושים בזה נייחא לנשמתו של רביה"ק הננמ"ח זיע"א אשר יעמוד למליץ ולמגן בשמים על העומדים על המשמר הן הנוגעים בדבר בעלי – העסקים והן המתעסקים בזיכוי הרבים בהרחבת גבולי הקדושה והצניעות אשר היא ההבטחה להשראת השכינה הק'
 
במחנה, ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב.
 
דור מנשה,
0 תגובות