הכנסות של 10.8 מיליארד ש"ח והפסד של 66 מיליוני ש"ח

דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה של שנת 2017. 

מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את המחצית הראשונה של 2017 בהפסד של 66 מיליוני ש"ח , לעומת רווח של 576 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2016.

בתקופת הדוח, חל גידול של 3.8% במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד הנובע הן מגידול בביקוש לחשמל והן מעלית תעריף החשמל.

כתוצאה מהגידול בצריכת החשמל ושינוי תמהיל הייצור, הגדילה החברה את ייצור החשמל בגז, ועל כן גדלה עלות צריכת הגז בכ-250 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד והגיעה לסך 2.3 מיליארד ש"ח. גידול זה של כ-12%, נבע כאמור מייצור חשמל מוגבר בגז, למרות הירידה שהייתה במחיר הגז באותה תקופה.

כתוצאה מעלית מחירי הפחם חל גידול של כ- 15% בעלות צריכת הפחם בתקופת הדוח בסך של כ-200 מיליוני ש"ח, וזאת למרות מגמת ירידה בצריכת הפחם לייצור חשמל. בעקבות היתרי הפליטה העדכניים שהושתו על החברה בשנת 2016.

חל גידול של 30 מיליוני ש"ח בצריכת הסולר שנבע מתנאי מזג אוויר קיצוניים שהיו ברבעון הראשון.

בסוף שנת 2016 ביצעה החברה מבצע פרישה, כתוצאה ממנו לאורך המחצית  של 2017 חל קיטון במצבת כוח האדם של החברה וכתוצאה מכך חל קיטון בעלויות השכר בסך של כ-92 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ-3%.

בחציון הנוכחי גדלה ההשקעה ברשתות החשמל ב 217 מיליוני ₪.  768 מיליוני ₪ בחציון הנוכחי לעומת 551 מיליוני ₪ בחציון הראשון אשתקד.

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל:  "הנהלת החברה מוכיחה בהתנהלות שלה יכולות ניהול פיננסי ברמה גבוהה, וזאת תוך שמירה עקבית על מדיניות שמרנית ואחראית. יחד עם זאת, רק רפורמה כוללת ומוסכמת בין כלל הגורמים תביא ליציבות במשק האנרגיה, תאפשר לחברה להתנהל בצורה עסקית ויעילה בסביבה תחרותית משתנה ורוויית רגולציה, ותהווה מאיץ לצמיחה במשק ולהורדת יוקר המחייה".

עופר בלוך, מנכ"ל החברה: "חברת החשמל נוקטת שורה של צעדי התייעלות אשר אותות ראשונים למשמעויות הנגזרות מכך באים לידי ביטוי בדוחות עם ירידה של 3% בעלויות השכר . החברה ממשיכה להוביל שורה של מהלכים להתייעלות במעבר מספק שירות חיוני לחברה עסקית בסביבה תחרותית תוך המשך השקעות בפיתוח תשתיות והטמעת כלים מתקדמים לטובת לקוחות החברה".  

רווחי החברה בתקופה  קודמת אשתקד הושפעו ממספר אירועים חד פעמיים שהעיקרים שבהם היו:

·      פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, אשר בהתאם להוראותיו, קטנה המחויבות האקטוארית של החברה ויצרה רווח בסך של כ- 350 מיליוני ש''ח (258 מיליוני ש"ח נטו לאחר מס). 

·         בתחילת שנת 2016 אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה אשר קבע כי  שיעור מס החברות יופחת לשיעור של 25% (במקום 26.5%). שינוי זה הביא לשיפור ברווחי החברה בסך של כ- 332 מיליוני ש"ח.

להכנסות אלו לא היו השפעות תזרימיות. 

להלן נתונים נבחרים:

·     החוב הפיננסי נטו של החברה ליום 30 ביוני 2017, הסתכם לסך של כ- 42.7 מיליארד ש"ח לעומת החוב הפיננסי נטו של החברה ליום 31 בדצמבר 2016, שהסתכם לסך של כ-43.2 מיליארד ש"ח. 

·        עלויות הדלקים של החברה במחצית הראשונה לשנת 2017 , הסתכמו לסך של כ 3.9 מיליארדי ש"ח לעומת סך של כ- 3.4 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ 15% הנובע בעיקרו מגידול בעלויות צריכת הגז בתקופה כתוצאה מגידול בצריכת החשמל ומעלית מחירי הפחם. 

כ-58% מעלויות הדלקים היו בגין גז טבעי, סך של כ- 2.3 מיליארד ש"ח.

בהוצאות הריבית של החברה חל קיטון כאשר כ- 120 מיליוני ש"ח מתוכו (90 מיליוני ש"ח  לאחר השפעת המס) , נבע הן מירידה במצבת התחייבויות החברה והן מירידה בעלויות הגיוס בהן מגייסת החברה את התחייבויותיה.

·           ההון של החברה ליום 30 ביוני 2017 הסתכם לסך של כ 16.6 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ- 17.6 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016. 

שי טלמור,
0 תגובות