פקחים עירוניים יאכפו עבירות של רוכבי אופניים חשמליים

פקחים יוכשרו להתמודד עם עבירות תעבורה המבוצעות על ידי רוכבי אופניים, אופניים חשמליים, קורקינט ממונע, אופנוע וכן הולכי רגל.

החוק נועד לסייע באכיפת עבירות תעבורה המבוצעות על המדרכות לשם הגנה על הולכי הרגל. בהתאם לסמכויות החדשות שיוענקו לפקח עירוני שיוסמך לכך, הוא יוכל להורות על הפסקת העבירה, לדרוש הזדהות בפניו, לעכב את העבריין, לתת קנס, להוציא את האוויר מצמיגי האופניים או הקורקינט הממונע, ואף לתפוס או להרחיק את האופניים או הקורקינט הממונע. 

יישום הנוהל ייעשה בהדרגה: בחודשיים הראשונים תפעל הרשות המקומית ליידוע הציבור בדבר תחילת החוק ואכיפתו; החל מהחודש השלישי תתבצע האכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד; רק החל מהחודש הרביעי ייאכף הנוהל במלואו.

השר גלעד ארדן: "הסמכת הפקחים היא חיונית ותציל חיים על ידי הרחבת האכיפה. השימוש באופניים חשמליים צובר תאוצה וגורם לסכנות בטיחותיות. אני מקווה שעל ידי הסמכת פקחי העיריות נייצר אכיפה אפקטיבית והרתעה שתמנע פגיעות בנפש".

סמכויות נוספות שתוענקנה לפקחים העירוניים 

  • על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות, במקביל לאכיפה המבוצעת על ידי המשטרה, יוסמכו פקחי הרשויות המקומיות לאכוף עבירות תעבורה הקשורות לנסיעת אופניים, אופניים חשמליים ואופנועים על מדרכות, ועבירות נוספות שיש בהם לסכן הולכי רגל.
  • הסמכויות שתוענקנה לפקחים העירוניים במסגרת חוק זה, תהיינה סמכויות עיכוב, מתן קנסות, החרמת כלי רכב בו בוצעה העבירה והוצאת אוויר מגלגלי כלי הרכב בו בוצעה העבירה. 
  • ועוד, תינתן לפקחים עירוניים סמכות לתת קנסות להולכי רגל שילכו בנתיב המיועד לרוכבי אופניים.
  • בנוסף, מועצה של רשות מקומית תהיה רשאית - תוך יידוע השרים - להתקין חוקי עזר בדבר אופן החרמת או הרחקת כלי הרכב ואופן אחסנתו וכן חיוב בעל הרכב לשלם אגרות או תשלומים על החרמת או הרחקת כלי רכב ואחסנתו.
עודד בן דוד,
0 תגובות