enough is enough

ביבי, זכור את העצה.

סיפרתי על שיחה עם דן מרידור שהלך לראש השב"כ אברהם שלום והציע לו להתפטר בשקט ולמנוע את כל השערורייה של קו-300. "אברום" סירב ושילם על כך מחיר כבד. הצעתי לביבי ללמוד את עיקרי הפרשה והלקח הנלווה.

עתה, מששמענו שגם הארי ארו בדרכו להיות עד מדינה אני מציע לביבי לחזור לאותה הצעה בטרם יהיה חלילה מאוחר מדי. יצחק רבין ועזר וייצמן גמרו בלי כתבי אישום. זה עדיף.

לא מפני שביבי אשם או לא אלא מפני שמסע החקירות יהיה כבד מנשוא. די, הוא כיהן עתה שמונה שנים נוספות כראש הממשלה. כפי שהוא אוהב לומר בשפתו השנייה - enough is enough.

דן מרגלית,
0 תגובות