תוגבל חברות בועדות בניה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התכנון והבנייה.

מוצע לתקן את ההגדרות "תשתית" ו-"תשתיות לאומיות" בחוק התכנון והבנייה (להלן - החוק) כך שבמקום השימוש במונח "נמל תעופה" ייעשה שימוש במונח "שדה תעופה" וזאת על מנת ליצור אחידות בחוק עצמו.

כמו כן, מוצע לבטל את ההוראה בדבר תקופת כהונתה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ולקבוע כי תקופת הכהונה של כל חבר מועצה תהיה חמש שנים ממועד מינויו. באופן דומה, ומאותם הטעמים, מוצע לקבוע כי תקופת כהונתו של חבר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה וחבר הוועדה לשמירת הסביבה החופית תהיה אף היא חמש שנים, וכי המינויים כאמור לא יפקעו בתום חמש שנים ממועד המינוי, אם טרם מונה חבר או חודש המינוי.

עוד מוצע, לקבוע הליך יעיל וגמיש יותר להקמת ועדות ערר נוספות במחוז מסוים כדי לקדם הליכי רישוי וכן לקבוע כי בוועדה מקומית שמרחב התכנון שלה כולל יותר מרשות מקומית אחת הרכב החברים יעמוד על מספר השווה למספר הרשויות בתוספת של שני חברים נוספים.

לבסוף, מוצע לקבוע כי המועד הקובע לעניין הסמכות לדון בתכנית שטרם הושלם הדיון בה על ידי מוסד תכנון מסוים יהיה מועד ההחלטה על הפקדת התוכנית.

הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 33 חברי כנסת ובהתנגדות של  25 חברי כנסת.

הצעת החוק תועבר לוועדת הרפורמות להכנתה לקריאה שניה ושלישית

שגית לוי,
0 תגובות