מה גיל הפרישה לנשים?

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק גיל פרישה.

הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 62 חברי כנסת וללא מתנגדים.

מוצע לדחות את המועד להבאת המלצותיו של שר האוצר לעניין גיל פרישה לוועדת הכספים של הכנסת עד ליום 15 בנובמבר 2017, וכן לדחות את המועד להחלטת ועדת הכספים לעניין ההמלצות האמורות עד ליום 15 בפברואר 2018.

כמו כן, מוצע לקבוע במפורש כי גיל הפרישה לאישה יעלה אוטומטית בהתאם לחודש הלידה ולשנת הלידה של האישה, כמפורט בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2014 (להלן – חוק גיל פרישה), רק אם הוגשו לוועדת הכספים המלצות שר האוצר והיא לא נתנה את החלטתה בעניין. כן מוצע לקבוע כי היה ושר האוצר לא הביא המלצותיו לוועדת הכספים וזו לא החליטה אחרת, יהיה גיל הפרישה לאישה 62. עוד מוצע לקבוע כי גיל הפרישה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), לגבי נשים שנולדו בשנת 1956 ואילך יהיה הגיל הקבוע להן בהתאם לחוק גיל פרישה.

 

גילי שביט,
0 תגובות