תקנות לעזרת הנכים

לעזרת הנכים::

לאחרונה אישרה הכנסת את חוק חניה לנכים (תיקון מס' 7), התשע"ז–2017, הקובע הסדר ארצי אחיד לחניית נכים.

החוק מחייב את הרשויות המקומיות להקצות מקום חניה קבוע לרכב פרטי עם תג נכה שנמצא דרך קבע בשימוש נכה. החניה שהרשות המקומית מקצה מיועדת לנכה שמתגורר בה. 

מקום החניה צריך להיות סמוך ככל האפשר למקום המגורים של הנכה, ולא יותר מ-200 מטרים ממנו. אם בטווח של 200 המטרים אין מקומות חניה המוסדרים על ידי הרשות המקומית, תקצה הרשות לנכה מקום חניה במרחק עד 400 מטרים. 

החובה להקצות מקום חניה תחול כלפי עיוורים, נכי גפיים ונכים בדרגת נכות 90% ויותר. לנכים אחרים הזכאים לתג נכה לפי הוראות החוק הקיים, תקצה הרשות מקום חניה כפי שקובע החוק, אם מצאה כי הנסיבות מוצדקות, ובהתחשב בדרגת הנכות. 
 

שי טלמור,
0 תגובות