יורחב חוק חינוך חובה חינם

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים של חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת, והצעה דומה של ח"כ דב חנין.

מוצע לקבוע כי חוק חינוך חינם לילדים חולים החל כיום על ילדים שגילם מעל 5 שנים, יחול על כלל הילדים החולים הזכאים לחינוך חובה בהתאם לחוק לימוד חובה.

בדברי ההסבר נכתב: "עיון בהגדרת "ילד" בחוק מצביעה על מתאם בין הזכאות לקבלת שירות כילדים חולים לבין הזכאות לחינוך חובה וחינם מטעם המדינה בהתאם לחוק לימוד חובה וחוק חינוך מיוחד. בהתאם להגדרות בחוק חינוך חינם לילדים חולים הגדרה זו מחייבת מפורשות כי יינתנו שירותי חינוך לילדים חולים הסובלים ממחלה מתמשכת או ילדים מאושפזים.

עם זאת "ילד חולה" הוגדר בחוק חינוך חינם לילדים חולים כ"ילד שגילו מעל 5 שנים השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא". דהיינו: ניתן לפרש את הוראות החוק כך שבכל הנוגע לילדים חולים הנמצאים בביתם אין זכאות לילדים חולים בגילאי 3-4 לקבל שירותי חינוך. בכך הלכה למעשה נמנעת מהם האפשרות לחינוך כמתחייב בחוק לימוד חובה."

ח"כ חנין: "גם ילדים בין גיל 3 -5 זכאים לתמיכה ולאותם פתרונות להם זכאים ילדים מעל גיל 5."

60 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות.

0 תגובות