"עבירות החזקה בתנאי עבדות"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - הגנה על עובדים זרים מפני ניצול ועבירות חמורות), התשע"ו-2016 של חברת הכנסת מיכל רוזין.

מוצע לחייב תשלום שכר לעובד זר לחשבון בנק של העובד בישראל. בנוסף, מוצע שהממונה יוכל לבטל או לסרב למתן היתר להעסקת עובד זר, למעסיק שלא שילם עיצום כספי חלוט או שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות של סחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות או עבודה בכפייה. 

בדברי ההסבר נכתב: "עשרות עובדים זרים מוכרים מדי שנה על ידי משרד המשפטים כנפגעי עבירות של החזקה בתנאי עבדות, עבודת כפייה, סחר בבני אדם ועבירות חמורות נוספות. כלפי מעסיקיהם הפוגעים יכולים להינקט הליכים פליליים לפי החלטת המשטרה והליכים מנהליים לפי החלטת משרד הכלכלה. כמו כן, יש בסמכות רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים לבטל היתר העסקה או לסרב לבקשת היתר העסקה מטעמים  שונים, אך אין הגדרה ברורה בחוק באשר לנקיטת אותם צעדים כלפי מעסיקים הנאשמים בעבירות חמורות. אין זה ראוי לאפשר למעסיק הנאשם בעבירות חמורות כלפי עובדיו, ובמקרים מסוימים גם כלפי אחרים, להמשיך להעסיק עובדים זרים, שכן הוא מהווה סיכון עבור אותם עובדים, המוחלשים ממילא מעצם היותם עובדים זרים."

0 תגובות