ממי קיבלתם דואר?

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הדואר של חברי הכנסת נחמן שי ואורי מקלב.

מוצע לחייב את מי ששולח דואר רשום לציין על גבי דבר הדואר את הפרטים הבאים: שם השולח, מען השולח והאפשרות שחזקת מסירה הקבועה בדין תחול לגבי דבר הדואר. בהתאמה לחובות השולח, מוצע כי בעל רישיון למתן שירותי דואר לא יקבל למשלוח דואר רשום, שלא מצוינים על גביו הפרטים האמורים, ופרטים אלה יצוינו גם בהודעה אשר מזמינה את הנמען לאסוף את דבר הדואר. החוק המוצע פוטר את המדינה ומוסדותיה, שהם, לעניין זה, משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, בתי משפט ובתי דין, מהחובה לרשום את שם השולח ומענו, ובמקום זאת יירשם רק שם השולח – "מדינת ישראל".

בדברי ההסבר נכתב: "בעל רישיון כללי למתן שירותי דואר (להלן – בעל רישיון) אינו חייב לציין בהודעה בדבר משלוח דבר דואר רשום בארץ שהוא מוסר לנמען את שמו ומענו של השולח, זאת, למרות שבעת מסירת דבר הדואר על ידי השולח לידי בעל הרישיון, מחויב השולח למסור את שמו ומענו. החסרת פרטים אלה מונעת מן הנמען לדעת מי השולח ומהי מידת הדחיפות לקבלת דבר הדואר, שכן איסוף דבר הדואר מצריך הגעה לבית דואר. לכן, מוצע לחייב את בעל הרישיון לפרט בהודעה בדבר משלוח דבר דואר רשום בארץ גם את שמו ומענו של השולח."

ח"כ נחמן שי:  "היום גאלנו סוף סוף את הציבור הישראלי מהחידה הגדולה. אין סיבה שנגיע לסניף בלי לדעת מה אנחנו הולכים לקבל. מדובר בזכות אזרחית בסיסית והגיע הזמן שתקבל מענה. עדיף מאוחר מאשר אף פעם. זהו חוק חשוב והכרחי מאין כמותו."

ח"כ אורי מקלב: "ההצעה הזו התגלגלה במשך כמה כנסות על אף שמדובר פה בזכות הכי אלמנטרית שאי אפשר להכריח בן אדם לבוא לסניף הדואר מבלי שהוא יודע מי שלח לו את החבילה. אני לא חושב שזה היה נכון להחריג את הממשלה אבל העדפנו להרוויח חצי מההצעה מאשר לא כלום. בסופו של דבר גם הרשויות המקומיות יכנסו תחת ההצעה הזו. ההצעה הזו תמנע מהרבה אנשים טרדה מיותרת." 

19 תמכו ללא מתנגדים.

0 תגובות