בג"צ נגד תיווך בסיעוד

בבג"צ שהגיש ארגון קו לעובד נטען כי מדינת ישראל גוררת רגליים בכל הנוגע להתקשרות בהסכם ולשיתוף פעולה בינלאומי בענף הסיעוד, אשר יאפשרו פיקוח ופעולה נחושה למיגור נוהג גביית דמי התיווך.

נושא ההסכמים עם מדינות המוצא בסיעוד והשלכותיו על גובה דמי התיווך נמצא בהליך שמתנהל בבג"ץ מזה עשור.

בבג"צ של קו לעובד נכתב: "מאז החלה המדינה בהבאת מהגרי עבודה לישראל, הופרטו שירותי הבאת העובדים הזרים והועברו לידי חברות כח אדם פרטיות אשר גבו, ועודן גובות, סכומי עתק ממהגרי עבודה עבור הזכות לקבל אשרת עבודה בישראל. גביית דמי התיווך הללו נעשית בניגוד לחוק וההכנסות ממנה מוגדרות במפורש כעבירה על פי החוק לאיסור הלבנת הון, אולם החוק לא נאכף ומדינת ישראל נמנעת מלהיאבק בנוהג פסול זה".

לפי נתוני קו לעובד סכום דמי התיווך הממוצע שמשלמות עובדות סיעוד עומד כיום על כ-10,688 דולר, בעוד הסכום הממוצע שמשלמים עובדים גברים עומד על כ-13,104 דולר.

יתרה מכך, חלק נכבד מדמי התיווך משלמות העובדות בישראל, ולעתים אף את הסכום כולו: לפי עדויות העובדים, הסכום הממוצע ששולם בארץ עומד על 75% מסך דמי התיווך. מדובר בסכומים אסטרונומים במונחי הכלכלה של ארצות המוצא של העובדים, וכתוצאה מכך מגיעים לישראל עובדים משועבדים לחוב וברמת פגיעות גבוהה במיוחד.

בקו לעובד אומרים שממשלת ישראל ממשיכה לקדם בלי בושה את הבאתם של עוד ועוד מהגרי עבודה לענף הסיעוד בתור 'סבסוד' עקום לצרכי האוכלוסיות הסיעודיות - ובכך חומקת מאחריותה מלתקצב את ההשקעה הציבורית הנדרשת בחברה מתוקנת בעבור שירותי רווחה ראוייים לאוכלוסייה המבוגרת ובכלל. זאת בזמן שידוע לכלל הרשויות כי מהגרי עבודה חדשים בסיעוד נדרשים לשלם דמי תיווך אסטרונומים - לא חוקיים בעליל - בעבור הסדרת אשרת עבודה בישראל. פעילות רשויות האכיפה למיגור תופעה פלילית זאת דלות במיוחד ועל כן מן הראוי שקידום הבאתם של מהגרי עבודה חדשים יהווה מוצא אחרון ולא ראשון מצד המדינה".

הם קוראים למדינת ישראל לאפשר לאלפי מהגרי העבודה בסיעוד אשר כבר שוהים בישראל ואינם מוצאים מעסיק/ה על אף כשירותם, לעבוד בבתי האבות הסיעודיים בהם מצוקת כוח האדם גדולה. לטענתם, פתרון זה הינו ראוי ומיטיב עם שתי אוכלוסיות היעד המוחלשות, מהגרי העבודה והמטופלים, ועל כן יש לקדמו ביתר שאת בטרם 'יפתחו השמיים' להבאתם של אלפי עובדים חדשים לענף הסיעוד – עובדים אשר ישועבדו לחובות ויהיו חשופים ופגיעים במיוחד לניצול והעסקה פוגענית.

שי טלמור,
0 תגובות