זכאי להיעדר בשל מחלת הורה

סעיף 33.255 בתקשי"ר בנושא היעדרות מהעבודה בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג, קובע כי עובד זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות בפועל בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי פסקה זו;

בתיקון שהיה לאחרונה ב"חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד 1993", נקבע כי בזקיפת ימי ההיעדרות הללו - זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר.

נציבות שירות המדינה,
0 תגובות