תנאי שימוש

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר נשפיע (להלן: "האתר" ). האתר מופעל ע"י חברת קו-חד בע"מ, (להלן: "החברה"), כתובת – רחוב שמואל הנציב 4, נתניה, 42281.

מסמך זה מגדיר את תקנון החברה ( להלן: "התקנון").

1. כללי

1.1 כל הפעולות באתר זה כפופות לאמור בתקנון זה להלן.

1.2 כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

1.3 "פעולה" משמעותה – כל עניין הדורש פעילות אקטיבית מעבר לקריאת הפרסומים באתר כגון: רישום כלשהו, השתתפות פעילה בדיונים בנושאים שמועלים באתר, פרסום תגובה, הודעה או דעה וכיו"ב.

1.4 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.5 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

1.6 החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

1.7 רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

1.8 תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

2. מטרת האתר

2.1 האתר מספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי החברה ברשת האינטרנט ("אינטרנט"), ומיועד לתת במה לציבור הרחב ולנבחרי ציבור לציבור לספק מידע על פעילות פוליטית וציבורית, להביע דעה או להגיב לפרסום אחר באתר, וכן לדרג נושאים, כתבות ורעיונות שהועלו באתר ובכך להשפיע על מיקומו ומידת פרסומו באתר.

2.2 כל פרסום או הבעת עמדה על ידי נבחרי ציבור והציבור מביעים את עמדת המפרסם או מביע הדעה, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו משום המלצה ו/או חוות דעת.  

2.3 יודגש כי כל פרסום או הבעת דעה באתר שנעשה על ידי משתמשי האתר הוא על אחריותם בלבד והאתר לא יהיה אחראי לתוכנם או נכונותם של פרסומים אלה. האתר שומר לעצמו את הזכות להוריד פרסום אם התקבלה תלונה עליו או שיש חשד סביר שהוא כולל מידע שאינו מכון, מעליב או פוגע באדם או ארגון אחר, או שמפורסם מטעמים שאינם הוגנים.

3. המשתמשים

3.1 רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בעל כתובת בישראל, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט.

 3.2 על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

3.3 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון מסירת מידע או פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר או פגיעה במשתמש אחר.

3.4 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שרות באתר, וזאת ללא מתן התראה/הסברים לגולש מראש או בדיעבד. אתר נשפיע לא ישמש במה להתנצחויות/מלחמות/מריבות בין גורמים פוליטיים או בין אנשים/גולשים/אתרים אחרים. הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות בלעדית לקבוע אילו תכנים ו/או שימוש בשירותים הניתנים עוברים על סעיף זה.

3.5 אין להעלות לאתר תכנים שהם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או העלולים להסב נזק לאתר. אתר נשפיע לא מחויב לאפשר לאתרים אחרים להשתמש בשרותי האתר ובמידע המתפרסם בו, במידה והם עלולים לגרום נזק כלשהו לאתר.

3.6 אתר נשפיע שומר לעצמו את הזכות להוריד תכנים שפורסמו, אם היגיעה בקשה כזו מגורם כלשהו, בין אם יש חשש לפגיעה בגורם זה או לא, וזאת ללא כל צורך בהסבר או בקבלת אישור מהגורם שפרסם תוכן זה. מטרתו של סעיף זה היא להגן על השימוש התקין באתר ולאפשר לנציגי ציבור ולציבור להשתמש באופן תקין בשירותי האתר ובתכנים המועלים בו.

3.7 אתר נשפיע יוריד תכנים שלדעתו הם פוגעים או עלולים לפגוע בגורם אחר, באופן עצמאי לפי שיקול דעת הנהלת האתר ובמידה והתקבלה פנייה מגורם כלשהו בבקשה לעשות כן. פנייה להורדה של תוכן תתקבל בכתובת המייל שמפורסמת בחלון "צור קשר" באתר, והנהלת האתר תעשה כן לאחר בדיקה של הבקשה.

3.8 מערכת נשפיע אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על הדיונים השונים באתר ועל פרסומים של גולשים ונציגי ציבור ועל תכנים המועלים על ידי המשתמשים, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא לתכנים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת תכנים מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.

3.9 המשתמש באתר מצהיר ומודע לכך שבשימושו באתר, במערכת האתר והכלים הנלווים הוא לא יפרסם במכוון חומר שכולל תוכן שקרי, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי, בעל כוונות מיניות, מאיים, פולשני לפרטיות הזולת, שנועד לפגוע באדם או בארגון כלשהו, או כל חומר אחר העובר על חוקי מדינת ישראל. המשתמש מצהיר כי אם יפרסם תוכן כאמור עלולים להינקט נגדו הליכים משפטיים.

3.10 המשתמש באתר מצהיר כי זכויות היוצרים של התכנים שהוא מעלה הם שלו או שיש לו את הסכמת בעל זכויות היוצרים לפרסמם או שהוא מוסמך לפרסמם בשם אדם או ארגון אחר.

3.11 המשתמש באתר אחראי לתוכן ההודעות שלו ולמידע שהוא מפרסם. האתר שומר את הזכות לחשוף את זהותו (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגד המשתמש.

3.12 השירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכי המשתמש, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע שפורסם באתר. השימוש באתר יעשה באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש. בעלי האתר ו\או יוצרי האתר ו\או חברי צוות האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שפרסם משתמש באתר.

3.13 השימוש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שכותב ההודעה או מי שפרסם מידע כלשהו הוא האחראי הישיר והיחיד על תוכנה. השימוש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש פוטר את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאיי כוחו, מכל אחריות שהיא על הודעותיו.

4.סודיות ופרטיות

4.1 אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום או בהעלאת מידע לאתר עלולה שלא לאפשר השתתפות בפעילות האתר.  

4.2 הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על פי חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר.

4.3 היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

4.4. החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר.

4.5 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצא בזה – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים.

4.6 מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לאפשר קבלת מידע או לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: info@nashpia.co.il.

4.7 האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי התנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

4.8 משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות/מידע/תוכן ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם או למשתמש הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

4.9 האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

5. העדר אחריות

5.1 החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים למשתמשים באמצעות האתר או בין משתמשים באתר לבין עצמם.

5.2 החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המשתמשים, התאמה בין התמונות למידע וכיוצא בזה .

5.3 החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

5.4 החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצא בזה שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

5.5 מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

5.6 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, מידע המפורסם על ידי משתמשים לא יתעדכנו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצא בזה תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

5.7 המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי האתר, החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

5.8 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירותי האתר ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות נשפיע בפייסבוק או בסלולאר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

5.9 החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות או פרסומים של המשתמשים או תגובות ועדכונים של נבחרי ציבור והציבור בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל הודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחרה הפרסום באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם.

5.10 החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירותי האתר באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות התקנון, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

6. שימוש בלתי מורשה באתר

6.1 אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

6.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

6.3 אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

7. זכויות יוצרים וסימני מסחר

7.1 כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

7.2 כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

7.3 אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

7.4 החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו. ציבור הגולשים יכול לדרג את המידע המתפרסם באתר בהתאם לאמצעים אותם מעמיד האתר אולם לא תהיה כל תלונה או טענה בקשר לאופן דירוג המידע המתפרסם באתר.

7.5 העלאת תכנים לרשת על-ידי משתמש מקנה לאתר זכות ורישיון לפרסם ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל דרך, באתרים שהיא מפעילה ברשת האינטרנט, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא תמורה. משתמש המעלה תכנים לרשת מצהיר כי הוא מוסמך להקנות לאתר נשפיע אישור ורישיון כמפורט לעיל בסעיף זה.

7.6 אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

8. אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

9. הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

10. הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של תל אביב יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.